Bánh trung thu đông sương thay thế bánh trung thu truyền thống.