Đặc biệt có xôi, chè dành cho lễ cúng thôi nôi, đám giỗ, khởi công, khánh thành….